طراحی و اجرای فضای سبز Design and implementation of green space

تاریخ : 1396/3/03 نویسنده :admin بازدیدها : 459 موضوع : طراحی و اجرای فضای سبز
طراحی و اجرای فضای سبز Design and implementation of green space
 
طراح فضای سبز قبل از هر کاری در زمینه طراحی بایستی اطلاعات کامل و جامع ای از شرایط اکولوژیکی منطقه داشته باشد تا بتواند بر آن اساس لیست کاملی از گیاهان منطقه مزبور را بدون هیچ اشکالی تهیه نماید
طراحی فضای سبز به منزله تخصصی حرفه ای است كه مواردی همچون: تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و نظارت بـر محیط های طبیعی و انسان ساخت را در بر میگیرد. متخصصان این رشته، در همكاری با سایر حرفه ها از جمله: معماری، برنامه ریزی شهری و مهندسی عمران، میتوانند ایفا كننده نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشـند و ایـن كـار را بـا طراحـی و اجـرای پروژههایی به منظور برآوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام دهند. این متخصصان می توانند نیازهای انسانی را با اسـتفاده ی خردمندانه از منابع محیط زیست برآورده كنند؛ به گونهای كه هم نیاز امروز انسان برطرف شود و هم در آینده بتوان از آنهـا اسـتفاده كرد.
گلهای به کار گرفته شده در این طراحی:
  1. افرا
  2. شمشاد پرتقالی
  3. پاپیتالارسال نظر
عکس خوانده نمی شود