فروش درخت کاج سدروس / Cedrus

تاریخ : 1396/4/07 نویسنده :admin بازدیدها : 8268 موضوع : فروش گل و گیاه بیرونی(گل و گیاه فضای باز)
فروش درخت کاج سدروس / Cedrus

سدروس یکی از جنس های تیره هایکاج است 

برگها به صورت دسته ای ، مجتمع،پایا، فلس های مخروط نازک ، فشرده و با رسیدن مخروط از آنها جدا شده و می افتند.سدروس جزئ درختان سوزنی برگ می باشد.


تکثیر سدروس

سدروس هم از طریق بذر و هم ازطریق قلمه می تواند افزایش یابد. 

برای تکثیر از طریق بذر مخروطسدروس را 48 ساعت در آب خيس مي کنند بدين وسيله بذر از مخروط جدا مي شود سپسمختصري بذر را خشک مي نمايند آنگاه براي کاشت آماده مي شود. 

بهتر است قبل از کاشت بذر در داخل مخروط باقيبماند

قوه ی نامیه ی بذر سدروس برایگونه های مختلف ، 

متفاوت است و به شرح زیر می باشد:

سدروس آتلانتیکا  52 درصد 

سدروس دئودرا 72 درصد

سدروس لیبانیکا 48 درصد 

انجام پیوند هم امکان پذیر است


گونه های معروف سدروس:

1-سدروس لیبانیکا

2-سدروس دئودرا

3-سدروس آتلانتیکا


1-سدروس آتلانتيا

Cedrus atlantica نام علمي:

Atlas ceder نام انگليسي:

ارتفاع: 2400-1500 سانتي متر

 گستردگي: 1200 سانتي متر 

قطر تاج پوششي: 18-9 متر 

 

خصوصيات گياهي:

درختي است هرمي شكل ، گسترده ومنظم داراي حالت رشد باز و شاخه هاي افراشته و افقي . انتهاي شاخه اصلي متراكماست. پوست تنه خشن و برنگ قهوه اي تيره است. 


برگها: به رنگ سبز مايل به آبي ، كوتاه وسوزني   

شكل بطول 2.5-2 سانتيمتر ميباشند.

واريته glauca داراي برگهاي آبي روشن است. 

ميوه : مخروط هايي به طول7.5-5  سانتي متر كه مسطح يا در قسمت فوقاني مقعر هستند . دو سال طول مي كشد تا به بلوغ برسند

سيستم ريشه اي:  عمقي 

سرعت رشد: بسيار كند

آب و هوا : گرما و سرما  وحتي انجماد طولاني مدت را تحمل مي نمايد. 

خاك : خاك اسيدي، لومي يا رسي با زهكشي خوب را ترجيح مي دهد .خاك هاي مردابي را تحمل نمي كند .

نياز نوري : آفتاب كامل ، سايه آفتاب باد را تحمل ميكند . 


2-سدروس ليبانيكا

سدر لبنان آنقدر شبيه به cedrusatlantica  است كه براي يك فرد عادي تمايز اين دو مشكلميباشد . هر دو داراي نيازهاي طبيعي و پرورش يكسان بوده ، به مقاصد مشابه در طراحيضاي سبز بكار ميروند . 

سدر لبنان تنها زماني كه به چندصد سالگي برسد تولي طرح هاي زيباي معروفي ميكند كه در نقاشي ها و طرح هاي رسم شدهكاربرد دارد .   

 

3-سدروس دئودرا

نام علمي : cedrusdeodora 

نام انگليسي : deodar  cedar 

ارتفاع : 2400-800 سانتي متر

گستردگي : 1200 سانتي متر 

قطر تاج پوششي : 15-9 متر 

خصوصيات گياهي:

درختي است بزرگ ، متراكم و منظمداراي شاخه هاي افراشته و افقي كه در جواني در قسمت انتها آويخته است ، با بالارفتن سن ، شاخه ها چوبي تر ميشوند. پوست تنه قهوه اي در درختان كهن شديدا شياردار، در درختان جوان خاكستري رنگ وصيقلي است . 

شاخه هاي اين درخت حالت طبقه طبقه دارند و به همين دليل بسياري از افراد آن را با كاج مطبق اشتباه مي گيرند .

یکی از گونه های مورد استفاده درجنگل کاری در شمال کشور ، سدروس دئودرا بوده که بذر آن را در موسسات تحقیقات وجنگل ومراتع در سال 1349 با هدف بررسی های سازگاری وارد و در ایستگاه تحقیقات جنگلو مراتع پاسند کشت نمود.

این مجموعه از 17 سالگی شروع بهبذردهی کرده و به عنوان اصلی ترین منبع تولید بذر سدروس در سطح منطقه مورد استفادهقرار میگیرد به رغم بذردهی فراوان و سالانه ، تولید نهال آن با چالش های زیادیهمراه است. 

گرچه گفته می شود که بذر های تازهجمع آوری شده برای جوانه زنی مشکلی ندارد.اما زمان کاشت بذر سدروس در اروپا اوایلفروردین و در شمال ایران اواسط اسفند ماست.

باید توجه داشت که نگهداری چندماهه ی بذر سدروس حتی در سردخانه هم قدرت جوانه زنی بذر می کاهد

نتیجه ی یک بررسی در ارتفاع 2050متری نشان داد که میزان جوانه زنی بذر سدروس با افزایش عمق کاشت از 5 به 10 میلیمتر ، از 45 به 75 درصد افزایش و دوره جوانه زنی از 41 روز به 35 روز کاهش مییابد.

اما با افزایش عمق کاشت بیش از 10میلی متر باعث کاهش میزان جوانه زنی بذر گردید.

در ایران با توجه بهتحقیقاتی نشان دادند که بهترین تاریخ کشت بذر سدروس دئودرا 15 اسفند است که باافزایش یا کاهش دامنه ی تاریخ کشت به سمت پاییزو بهار قدرت جوانه زنی کاهش مییابد.   


برگ: برگهاي آن سبز درخشان ، زرد، سبز يا سبز مايل به آبي ، بهطول 5-2.5 سانتيمت ، سخت و سوزن مانند بوده، بطور متراكم بر روي شاخه ها آرايشيافته اند. 

ميوه : مخروط هايي كه  درقسمت بال مدور و 12.5-7 سانتيمتر درازا و 6.5 سانتيمتر هنا داشته و دو سال طولميكشد تا كامل شوند . 

سيستم ريشه اي : عمقي 

سرعت رشد: سريع 

آب وهوا : گرما و تا حدودي سرمارا تحمل مي كنند اما به سرماي زياد يا يخبندان طولاني مدت حساس است. 

خاك: خاك اسيدي ، قليايي ،خاك رسييا لومي با زهكشي خوب را ترجيح ميدهد . خاكهاي مردابي را تحمل نميكند . به خشكي مقاوم است. 

نياز نوري: تابش مستقيم آفتاب باد را تحمل مي كند.  

کاربرد سدروس:

به صورت تك كاشت در پارك ، منازل، ادارات ، به صورت كاشت 6-3 تايي در پاركها وميادينبرای مشاهده درختان سوزنی برگ کلیک کنید


در صورت خرید درخت کاج سدروس با ما تماس حاصل فرماییدارسال نظر
عکس خوانده نمی شود