بونسای پولیشیاس فابیان

تاریخ : 1397/7/07 نویسنده :admin بازدیدها : 459 موضوع : بونسای انواع گیاهان

پولیشیاس فابیان
POLYSCIAS FABIAN
‫ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ که از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻴﺎهاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻨﺠﻪ اي ﻳﺎ‬ ﺁراﻟﻴﺎﺳﻪ ‪ Araliacees‬اﺳﺖ کمتر در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. زﻳﺮا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت اﺣﺘﻴﺎج‬ دارد .‬
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻزم برای نگهداری این گیاه ﺣﺪود 20 ﺗﺎ 22 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﮔﻠﺪان ﺁﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درون ﺟﺎﮔﻠﺪاﻧﻲ که ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﭘﻴﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار‬ داد و ﻳﺎ ﺁﻧﺮا در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .‬
Polyscias Fabian به آفتاب کامل با سایه خیلی کم نیازدارد و درجه حرارت متوسط برای این گیاه مناسب است
بهترین خاک برای پولیشیاس مخلوط خاک شامل 1 قسمت تورب خزه ، 2 قسمت لوم ، 2 قسمت ماسه و کمی پرلیت کیباشد
آفات شایع گیاه زینتی پولی شیاس عبارتند از : شته ها ، کنه عنکبوتی و شپشک های آردآلود (Mealy Bugs)
شایع ترین آسیب این گیاه آبیاری بیش از حد است. در طول فصل رشد هر سه-چهار روز یکبار و در طول ماه های زمستان هر دو هفته یکبار آبیاری کافی است
‫تکثیر گیاه ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬ﺑﻪ روش ﻗﻠﻤﻪ زدن ﺳﺎﻗﻪ در‬ ﺧﺎك ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد .‬

نور :    متوسط

رطوبت : مرطوب

دماي ايده   : 22درجه سانتيگراد
 
خاک و تغذيه :  خاک پیت مرطوبارسال نظر
عکس خوانده نمی شود